ಸಾಂ ಜುಜೆಕ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೊ ಪಾತ್ರೊನ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ನ್ ದೆಡ್ಶೆಂ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ಚ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್, ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ‘ಪಾತ್ರಿಸ್ ಕೊರ್ದೆ’ (ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್) ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಪೊಸ್ತಲಿಕ್ ಪತ್ರ್ ಪಾಟವ್ನ್, 2020 ದಶೆಂಬರ್ 08 ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ 2021 ದಶೆಂಬರ್ 08 ವರೇಗ್ ಆಖ್ಖೆ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಂತ್ ‘ಸಾಂ ಜುಜೆಚೆಂ ವರಸ್’ ಸಂಭ್ರಮುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲಾ.

ಮಾರ್ಚ್ 19 ವೆರ್, ಸಾಂ ಜುಜೆಚಿ ಪರಬ್ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾನಾ ಸಾಂ ಜುಜೆಚ್ಯಾ ‘ಬಾಪಯ್‍ಪಣಾವಿಶಿಂ’ ಥೊಡೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಟವ್ಯಾಂ. ಸಾಂ ಜುಜೆ ಜೆಜುಚೊ ‘ಪೊಸ್ಕೊ’ ಬಾಪಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ (ಆಮಿ) ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ, ಬಾಪಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕೀ ‘ಪೊಸ್ಕೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾನ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಚಡ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಲೆಬರಿ ದಿಸ್ತಾ. ಹೆಂ, ಮರಿ ಜೆಜುಚಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಆವಯ್ ಪುಣ್ ಜುಜೆ ಜೆಜುಚೊ ‘ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್’ ಬಾಪಯ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಪೊಸ್ಕೊ ಬಾಪಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಖಾತಿರ್ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಜೆಜುಚಿ ಆವಯ್ ಮರಿಯೆಕ್ ‘ದೆವಾಚಿ ಮಾತಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮಾನ್ ಲಾಬ್ತನಾಯ್, ಜೆಜುಚೊ ಬಾಪಯ್ ಜುಜೆ ‘ಸಾದೊ ಮನಿಸ್’ ಜಾವ್ನ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್‍ಚ್ಚ್ ಉರ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಮರಿಯೆನ್ ಜೆಜುಕ್ ನೋವ್ ಮಹಿನೆ ವ್ಹಾವವ್ನ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೊ ತರೀ, ಜೆಜುಚ್ಯೆ ಜತ್ನೆಂತ್ ಆನಿ ಪೊಷಣಾಂತ್ ಮರಿಯೆತಿತ್ಲೊಚ್ ಪಾತ್ರ್ ಸಾಂ ಜುಜೆಚೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆನಾಸ್ತಾಂ ರಾವುಂಕ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾರಣಾಂ ನಾಂತ್.

ಸಾಂ ಜುಜೆಕ್ ಪಳೆತನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ‘Do not under estimate the power of a common man’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾತ್. ‘ಪಾತ್ರಿಸ್ ಕೊರ್ದೆ’ ಆಪೊಸ್ತಲಿಕ್ ಪತ್ರ್ ಲಿಕ್ತಾನಾ ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕೋವಿದ್-19 ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್‍ಥಳಾರ್ ‘ಸಾದ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾ’ಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ತಾ. ಕೋವಿದ್-19 ವೆಳಾರ್ ಕಸಲೊಚ್ಚ್ ಆವಾಜ್ ವಾ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ನಾಸ್ತಾಂ, ಪಿಡಾ ನಿವಾರಣ್ ಕರುಂಕ್ ವಾವುರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಜಾರೊಂ ಲೊಕಾಚೆಂ ಪಾಪಾ ಸ್ಮರಣ್ ಕರ್ತಾ. ಜುಜೆ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ನಾಸ್ತಾಂ ಆಪ್ಲಿ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ‘ನಿತಿವಂತ್ಪಣಾನ್’ ಪಾಳ್ನ್ ‘ಸಾದೊ ಮನಿಸ್’ಚ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲೊ.

ಸಾಂ ಜುಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ನೊವೆನಾಂ, ಯಾತ್ರಿಕ್ ಪಯ್ಣಾಂ ಆನಿ ಇಂದುಲ್ಜೆನ್ಸಾಂಚೊ ಜಾಯ್ತೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಪಾಟ್‍ಥಳಾಥಾವ್ನ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡಿಜೆ ಜಾಲ್ಲೊ ಏಕ್ ವೆಕ್ತಿ ಆಸಾ – ಕುಟ್ಮಾಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ಯಾ ಬಾಪಯ್. ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್‍ಥಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತಾ ಆನಿ ತಿಂ ಏಕ್ ಕುಟಮ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಹರೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯೆ ಜತ್ನೆಂತ್, ವಾಡಾವಳೆಂತ್ ಆನಿ ಬರ್ಯಾ-ಫಾಲ್ಯಾಂತ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಲೆಕಾಭಾಯ್ರ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ. ಜಶೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾಫಾನ್ ಜುಜೆಕ್ ವಿಸರ್ನ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಆಮಿ ‘Single parent family’ ಕೆಲಾಂಗೀ ತ್ಯೆಚ್ ಪರಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ ‘ATM machine’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ದರ್ಜೊ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಬಾಯ್ಲೆ-ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಸುಂಕ್ ದೆಶಾಂತ್ ವಾ ಪರ್ದೆಶಾಂತ್ ರಗತ್-ಘಾಮ್ ವ್ಹಾರವ್ನ್ ಕಷ್ಟಲ್ಲೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ `ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜುಜೆಕ್’ ಪತಿ ಆನಿ ಬಾಪಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ‘ವರ್ಸಾಕ್/ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಮಹಿನೊ ರಜೆರ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಸಯ್ರೊ’ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾತ್. ವಿದೇಶಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತರ್ನಾಟ್‍ಪಣ್ ಪತಿಣ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂವಿಣೆ ಎಕೆ ರಿತಿಚ್ಯಾ ‘ಅಂಕ್ವಾರ್‍ಪಣಾನ್’ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ಪ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮಾಥಾವ್ನ್ ನಿವೃತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತನಾ, ಬಾಯ್ಲ್-ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಚೊ ದರ್ಜೊ ಗಾಳಿ-ಶಿರಾಪಾಂಚೊ, ‘ಡೋರ್‍ಮ್ಯಾಟ್’ ವಾ ‘ಬಾಣ್ಶಿರ್ಯಾ’ಚೊ ಆನಿ ಮಾನ್ ಗಾಳಿ-ಶಿರಾಪಾಂಚೊ. ಬಾಯ್ಲೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಸವ್ಲತ್ಯಾಂಚಿ ಗೌರವಾಚಿ ದಿಸ್ಪಡ್ತಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಂತ್ ದಬಾವ್, ನಾಲಿಸಾಯ್, ಅಕ್ಮಾನ್ ಆನಿ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಂವ್ಚೊ ತೊ ಆವ್ಚಿತ್ ಆಮಾಲ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಖಂಚ್ಯೆಯ್ ಸವಯೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾತನಾ, ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಚೊ ದರ್ಜೊ `ವಿಲನಾ’ಚೊ.

ಸಾಂ ಜುಜೆಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ ಜುಜೆಕ್ ಚಡಿತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ನಾಕಾ. ಬದ್ಲಾಕ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ‘ಸಾದೊ ಮನಿಸ್’ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ಯೊ ಆನಿ ಬರೆಪಣ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ನಾಸ್ತಾಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ‘ಪಾತ್ರಿಸ್ ಕೊರ್ದೆ’ ಬಾಬಾಕ್, ಪಾಪ್ಪಾಕ್, ಡ್ಯಾಡಿಕ್ ಫಾವೊ ತೊ ಮಾನ್ ಆನಿ ಗೌರವ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಯಾಂ.

fr chetan lobo capuchin

- ಬಾ | ಚೇತನ್ ಲೋಬೊ, ಕಾಪುಚಿನ್

Tags:

Comments powered by CComment

Copyright © 2015 - www.catholictime.com.
All rights reserved.

About Us

Disclaimer

Contact

Powered by eCreators.