Article published in Raknno, February 12-18, 2021

ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳಾಕ್ ಚಿಂತಪ್ - 2

ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ಪುನರ್ ತನ್ಖಿ?

ಖುರ್ಸಾ ವಾಟೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ತೆಸಾಂವಾಂತ್ ಪಿಲಾತಾನ್ ಜೆಜುಕ್ ಮರ್ಣಾಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ದಿಲೆಂ. ಜೆಜು ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ತರಿ ಅನಿತಿಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ತಾಚೆರ್ ವಾಚ್ಲೆಂ. ಪಿಲಾತ್ ನಿತಿಸಿಯಾಸಣಾರ್ ಬಸುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತಾಚ್ಯೆ ಪತಿಣೆನ್ ತಾಕಾ ಜಾಗೃಣ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. “ತುಂ ತ್ಯಾ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ರಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ವಚನಾಕಾ. ತಾಚ್ಯೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಗೆಲ್ಯೆತ್ಯೆ ರಾತಿ ಹಾಂವೆಂ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಸೊಸ್ಲಾಂ.” (ಮಾತೆವ್ 27:10) ಜೆಜುಚೆರ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಮರಣ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ವಾಚುನ್ ಜಾತಾನಾ, ತ್ಯೆ ಪರ್ಗಟ್ಣೆ ವಿರೊಧ್ ಬೊಬಾಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಝುಜ್ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬರ್ಯಾ ಮನಾಚೆ, ಅನ್ಯಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸುನ್ ವಿರೊಧ್‍ಪಣ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಜಾಂವ್ ಕರ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಜಾಂವ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆ ದೋಗ್ ವಾ ತೇಗ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ? ವಿರೊಧ್ ಬೊಬೊ ಮಾರ್ನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆನಿ ಸಕತ್ ಆಸ್ಚ್ಯೆ ಸರ್ಕಾರಾ ಮುಕಾರ್ ಬೊಬಾಟ್ ಮಾರುಂಕ್ ಕೊಣೆಂಚ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ನಾ. ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ಲಲೆ ತೇಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ, ಪೂಣ್ ತವಳ್ ವೇಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತಾಂಚ್ಯೆ ಪಯ್ಕಿ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾಚ್ಯೆ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚೊ ಏಕ್ ಚೋರ್, ತಾಚೊ ಆವಾಜ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುಟ್ಲೊ ತರಿ, ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಆನಿ ಪಾಂಯ್ ತಾಕಾ ಹಾಲೊಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ “ತುಕಾಯ್ ತಿಚ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಾನಾ ತುಂ ದೆವಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಭಿಯೆನಾಂಯ್‍ಗಿ? ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ನಿತಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕರ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಮೆಳ್ಳಾಂ; ಪೂಣ್ ಹಾಣೆಂ ಕಸಲಿಚ್ ಚೂಕ್ ಆದಾರ್ಲಿನಾ.” (ಲೂಕ್ 23:41) ಜೆಜುನ್ ಪ್ರಾಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಪಳೆವ್ನ್ “ಘಡ್ಲಲೆಂ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಶತಪತಿ ದೆವಾಕ್ ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ದಿವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಹೊ ಮನಿಸ್ ಏಕ್ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ." ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಆಸಾ ಖುರ್ಸಾ ಮುಳಿಂ ಉಬಿ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾನ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಆಸಾ ವಾಂಜೆಲಿಸ್ತ್ ಜುವಾಂವ್, ಜೆಜು ಮರ್ತಾನಾ ಖುರ್ಸಾಮುಳಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾ “ಜಾಣೆಂ ಹೆಂ ದೆಕ್ಲಾಂ ತಾಣೆಂಚ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಲ್ಯಾ. ತುಮಿ ಸತ್ಮಾನ್ಚ್ಯಾಕ್” (ಜುವಾಂವ್ 19:19)

ಜೆಜು ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಲಲೆ, ಸಂಸಾರಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ಜೆಜು ಜಿವಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಆಜ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 2020 ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚೆ ಆಪೊಸ್ತಲ್ ತಾಚೆ ಶಿಸ್ ಆನಿ ಆಮಿ ಜೆಜು ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ತಾಕಾ ಅನಿತಿನ್ ಮರ್ಣಾಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ದಿಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಚ್ ಆಸಾಂವ್. ಆಜ್ ಪರತ್ ತುಕಾ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಕಟ್‍ಕಟೆಚೆರ್ ರಾವುನ್ ಜೆಜು ಖಾತಿರ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಂವ್ಕ್ ತುಕಾ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ಜೆಜು ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ, ಅನಿತಿಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಯ್? ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಅಂಕ್ಯಾಂನಿ ಜೆಜುಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ರಿತಿನ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚೊ ಸಾಂಕಳ್ - ಲೇಖನಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ವಿಸರ್ನಾಕಾ.

ಪಯ್ಲೆಂ: ಜೆಜುಕ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಂವ್ಕ್ ನಾ
ಹರೆಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಂತ್ ತಾಂಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಿಯಮ್, ರೆಗ್ರೊ, ಕಾನುನಾ ಆಸಾತ್. ಹಾಂತುಂ ಪ್ರಮುಖ್ ದೋನ್ ವಿಭಾಗ್ ಆಸಾತ್. ಲೋಕ್ ವ್ಯವಹಾರ್ ಕಾಯ್ದೆ (civil law) ಆನಿ ಅಪ್ರಾಧ್ ಕಾಯ್ದೆ (criminal law). ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಅನ್ಯಾಯ್, ಅನೀತ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಖುನಿ, ಚೊರಿ, ಕಟ್ಟಾಯ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಕಾನುನಾ ಭಿತರ್ ತನ್ಖಿ ಜಾತಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಅಪ್ರಾಧಾಚೊ ಗಂಭೀರಾಯೆಚೆರ್ ಆಧಾರುನ್ ತಾಕಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾತಾ ವಾ ತಾಚಿ ನೀತ್ ಜಾತಾ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೊಡ್ತ್, ಜಿಲ್ಲಾಕೊಡ್ತ್ (District Court), ಸಹಾಯಕ್ ಕೊಡ್ತ್ (Subordinate / Session Court), ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೈ ಕೊಡ್ತ್ , ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಸುಪ್ರಿಮ್ ಕೊಡ್ತ್ ಆಸಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಹಳ್ಳೆಂತ್, ಹಳ್ಳೆಂಚೆಂ ನ್ಯಾಯ್ ಕಾಟೆಂಯ್ (village court) ನೀತ್ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್ ಚಾಲು ಆಸಾ.

ಸಾನೆದ್ರಿನ್ ಸಭಾ : ಜುದೆವಾಂಚೆ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಸಾನೆದ್ರಿನ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾಲೆ, ಹಾಂತುಂ ದೋನ್ ವರ್ಗ್ ಆಸಾತ್. ಪಯ್ಲಿಂ ಧಾಕ್ಟಿ ಸಾನೆದ್ರಿನ್, ದುಸ್ರಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಸಾನೆದ್ರಿನ್ ಸಭಾ. ವ್ಹಡ್ಲಿ ಸಾನೆದ್ರಿನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಸುಪ್ರಿಮ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಸರಿ ಕರ್ಯೆತ್. ಧಾಕ್ಟ್ಯೆ ಸಾನೆದ್ರಿನಾಂತ್ 23 ನ್ಯಾಯ್‍ಕರ್ತ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯೆ ಸಾನೆದ್ರಿನಾಂತ್ 71 ನ್ಯಾಯ್‍ಕರ್ತ್ ಆಸ್ತಾಲೆ. ವ್ಹಡ್ಲ್ಯೆ ಸಾನೆದ್ರಿನಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಕಸಲೊಯ್ ನ್ಯಾಯ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಧಾಕ್ಟ್ಯೆ ಸಾನೆದ್ರಿನಾಕ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ವ್ಹಡ್ಲಿ ಸಾನೆದ್ರಿನ್ ಸಭಾ ಫೆಸ್ತಾ ಪರ್ಬೆ ಆನಿ ಸಾಬ್ಬಾತಾ ದಿಸಾ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಹರೆಕಾ ದಿಸಾ ಆಸ್ತಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ವ್ಹಡ್ಲಿ ಸಾನೆದ್ರಿನ್ ಸಭಾ ಜೆರುಜಲೆಮ್ ತೆಂಪ್ಲಾಂತ್ ನಮ್ಯಾರ್ಲಲ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಮ್ತಾಲಿ. ಆನಿ ಧಾಕ್ಟಿ ಸಾನೆದ್ರಿನ್ ಶೆರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಚಲ್ತಾಲಿ.

ಚಾರ್ ಥರಾನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ತಾಲೆ : ಜುದೆವಾಂಚ್ಯಾ ಕಾನುನಾ, ಸಂಪ್ರದಾಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಚಾರ್ ರಿತಿನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ತಾಲೆ. ಪಯ್ಲೆಂ ಫಾತ್ರಾಂವ್ಚೆಂ (Stoning) (ಧಾ ಥರಾಂಚೆ ಚುಕಿಕ್ ಫಾತ್ರಾವ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಚಿ ರೀತ್ ಆಸ್ಲಿ.) (ಲೆವಿಶಾಸ್ತ್ರ್ 20:10) ದುಸ್ರೆಂ ಉಜೊ ದಿಂವ್ಚೊ (Burning) (ಉತ್ಪತ್ತಿ 38: 24-26) ತಿಸ್ರೆಂ ಗೊಮ್ಟಿ ಮುಡ್ಡುನ್ (Strangling) ಗೊಮ್ಟಿ ಕಾತರ್ಚಿ (Beheading) (1 ಸಾಮುಯೆಲ್ 17:50-51). ನವ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಜುವಾಂವ್ ಬಾಪ್ತಿಸ್ತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಕಾತರ್ಲಿ (ಮಾತೆವ್ 14:10). ಥೊಡ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ ಉಮ್ಕಳಾವ್ನ್ ದವರ್ಚಿ ರೀತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತರಿ ಹಾಚ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕಳಿತ್ ನಾ.

ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಶಿಕ್ಷಾ: ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಕೊಡ್ತಿ ನಿಯಮಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ದೃಷ್ಟಾಂತಕ್ ಭಾರತಾಚೊ ಅಬುಸಾಲಿಮು ತಾಣೆಂ ಭಾರತಾಂತ್ ಆದಾರ್ಲಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಅನೀತ್-ಅನ್ಯಾಯಾಕ್ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ತಾಲೊ. ಪೂಣ್ ತೊ ಭಾರತ್ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪೊರ್ಚುಗಲ್, ಲಿಸ್ಬನತ್ ತಾಚ್ಯೆ ಪತಿಣೆ ಮೊನಿಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ತಾಕಾ ಧರುನ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಘಾಲಾ ತರಿ ತಾಕಾ ಥಂಯ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಕಾ ಭಾರತಾಕ್ ಹಾಡುನ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ತಾಚಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲ್ ಕರುನ್ ತನ್ಖಿ ಕರುನ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಲಿ. ಕ್ರಮೇಣ್ ತಾಕಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೆ ಪತಿಣೆಕ್ ಭಾರತಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಿತಿ-ಅನ್ಯಾಯಾ ಖಾತಿರ್ 25 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಜಯ್ಲಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾಲಿ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ದುಡು ಲುಟುನ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಪಾಟಿಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಬೋಬ್ ಘಾಲಿತ್ ಆಸಾ!

ಜೆಜು ಇಸ್ರಾಯೆಲಿಚೊ ನಾಗರಿಕ್ : ಜೆಜು ಏಕ್ ಜುದೆವ್, ತೊ ಏಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿಚೊ ನಾಗರಿಕ್. ರೊಮಾಚೆ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯೆಕ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾ ಅಧಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರಿ, ಜುದೆವಾಂಕ್ ಮೊಯ್ಜೆಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಸಾನೆದ್ರಿನ್ ಸಭೆಂತ್ ತಾಚಿ ಫಾವೊತಿ ನೀತ್ ಕರುನ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಜೆ ಆಸ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಜೆಜುಕ್ ಜುದೆವಾಂಚ್ಯೆ ರಿತಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಧಾಕ್ಟ್ಯೆ ಸಾನೆದ್ರಿನ್ ಸಭೆಂತ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯೆ ಸಾನೆದ್ರಿನ್ ಸಭೆಂತ್ ತಾಚಿ ತಪ್ಶಿಲ್ ತನ್ಖೆಕ್ ಉಬೊ ಕೆಲ್ಲೊ ದಿಸುನ್ ಯೆನಾ. ತಾಕಾ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಶಿಕ್ಷಾ ಲಾಭ್ಲಿ ನಾ. ಪಿಲಾತಾನ್ ತಾಚಿ ಥೊಡಿಶಿ ತನ್ಖಿ ಕೆಲಿ. ಪೂಣ್ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್, ಸಕ್ಡಾಂ ಮುಕಾರ್ ಹಾತ್ ಧುಲೆ. ಜುದೆವಾಂಕ್ ರೊಮಾಚ್ಯೆ ರಿತಿನ್ ತನ್ಖಿ ಕರ್ನ್ ಮರ್ಣಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಅಶೆಂ ಕ್ರಮೇಣ್ ಜೆಜುಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ನೀತ್ ದಿನಾಸ್ತಾಂ ರೊಮಾಚ್ಯೆ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲಿ.

- ಬಾ| ಜೆ. ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ


 

Romi Script Transliteration of the above article :

Jezuchea Mornnachi Punor Tonkhi? - Ba| Je. Bi. Krasta

Prachit Kallak Chintop - 2

Khursa vattechea poilea tesamvant pilatan jezuk mornnachem formann dilem. Jezu nirapradhi tori onitichem formann tacher vachlem. Pilat nitisiasonnar bosun astana, tachye potinnen taka zagrinn dhaddlem. “tum tea nirapradhi monxachea roglleank vochonaka. Tachye nimtim gelyetye rati hamvem sopnnant zaitem soslam.” (matevo 27:10) jezucher ani tache moronn formann vachun zatana, tye porgottnne virodh bobatt ghalunk zhuz korunk konni nat‍l'lem. Borea monache, onyai mhonn kollit asun virodh‍ponn utramni zamv kornneamni zamv dakoyil'le dog va teg soddlear konni nat‍l'le? virodh bobo marn odhikar ani sokot aschye sorkara mukar bobatt marunk konnench dhoir ghetlem na. Nirapradhi mhonn bob marlole teg as‍l'le, punn toull vell utron gel'lo. Tanchye poiki jezuchea khursachye boglek umkallcho ek chor, tacho avaz tachea tonddantlean suttlo tori, tache hat ani pam-i taka halounko zaunko nant. To mhonnalo “tukai tich xikxa favo zalea astana tum devak kaim bhienam-i‍gi? amkam zalear niti prokar mhonnje amchea kornneank favo zal'lem tem mell'llam; punn hannem kosolich chuk adarlina.” (luk 23:41) jezun prann kel'li rit polleun “ghoddlolem tem polleun xotopoti devak hogllap divn mhonnalo, nizaiki ho monis ek nirapradhi." uprantli saks asa khursa mullim ubi aslolean polloyil'lem. To asa vanjelist zuvamv, jezu mortana khursamullim as‍l'lo to sangta “zannem hem deklam tannench saks dilea. Tumi sotmancheak” (zuvamv 19:19)

Jezu nirapradhi mhonn saks dilole, somsarak sangtana, jezu jivont nat‍l'lo az pattlea 2020 vorsa thaun tache apostol tache xis ani ami jezu nirapradhi taka onitin mornnachem formann dilam mhonn sangtoch asamv. Az porot tuka koddtichea kott‍kottecher ravun jezu khatir saks divonko tuka apoilear tum jezu nirapradhi, onitik lagun melo mhonn saks divonko toyar asai? muklea onkeamni jezuk onyai ritin xikxa dilea mholl'llea ghodditancho sankoll - lekhonam vachunk visornaka.

Poilem: jezuk tacheach gamvchea niyomam pormannem xikxa divonko na
horek raxttront tanchench mholl'llem niyom', regro, kanuna asat. Hantum promukh don vibhag asat. Lok vyouhar kaide (civil law) ani opradh kaide (criminal law). Khoinchoi onyai, onit opradh khuni, chori, kott'ttai, raxttri-i opradh kel'leank hea don kanuna bhitor tonkhi zata ani tea pormannem opradhacho gombhirayecher adharun taka xikxa zata va tachi nit zata.

Amchea gamvant munsipol koddt, jil'lakoddt (District Court), sohaik koddt (Subordinate / Session Court), uprant hoi koddt , uprant nimannem suprim' koddt asa. Thoddea gamvamni holl'llent, holl'llenchem nyai kattem-i (village court) nit korchi rit chalu asa.

Sanedrin sobha : zudevanche koddtik sanedrin mhonn apoitale, hantum don vorg asat. Poilim dhaktti sanedrin, dusri vhoddli sanedrin sobha. Vhoddli sanedrin amchea gamvchye suprim' koddtik sori koryet. Dhakttye sanedrinant 23 nyai‍kort ani vhoddlye sanedrinant 71 nyai‍kort astale. Vhoddlye sanedrinak yemvcho kosoloi nyai poilem dhakttye sanedrinak yeunko as‍l'le mhonntat. Vhoddli sanedrin sobha festa porbe ani sabbata disa soddlear, horeka disa astali mhonntat. Vhoddli sanedrin sobha jeruzolem' templant nomearlolea salant matr zomtali. Ani dhaktti sanedrin xerachea promukh zagear choltali.

Char thoran jivo kaddtale : zudevanchea kanuna, somprodaya pormannem char ritin jivo kaddtale. Poilem fatramvchem (Stoning) (dha thoranche chukik fatraun jivexim marchi rit asli.) (levixastr 20:10) dusrem uzo dimvcho (Burning) (utpot'ti 38: 24-26) tisrem gomtti mudd'ddun (Strangling) gomtti katorchi (Beheading) (1 samuyel 17:50-51). Novea sol'leant zuvamv baptistachi tokli katorli (matevo 14:10). Thoddye pauttim mel'li kudd umkollaun dourchi rit as‍l'li mhonntat. Tori hachye vixim spoxtt kollit na.

Tea tea gamvchea niyomam pormannem xikxa: tea tea gamvchea lokank tancheach koddti niyomam pormannem xikxa divonko zai. Drixttantok bharotacho obusalimu tannem bharotant adarlolea sobar onit-oneayak bharot sorkar xikxa divonko chint'talo. Punn to bharot gamv soddn porchugol, lisbonot tachye potinne monika sangata jietalo. Tea gamvchea sorkaran taka dhorun zoilant ghala tori taka thoim xikxa divonko nat‍l'li taka bharotak haddun hangachea koddtint tachi kes dakhol korun tonkhi korun xikxa divonko asli. Kromenn taka ani tachye potinnek bharotak haddn hangasor kel'lea oniti-oneaya khatir 25 vorsanchi zoilachi xikxa zali. Pattlea vorsamni bharotachea thoddeamni toxench beankacho duddu luttun bhailea gamvank gel'leank, pattim heach gamvank haddn xikxa dije mhonn bob ghalit asa!

Jezu israyelicho nagorik : jezu ek zudevo, to ek israyelicho nagorik. Romache rajvottkayek israyela odhin as‍l'lem tori, zudevank moijechea niyomam pormannem sanedrin sobhent tachi favoti nit korun xikxa dije asli. Punn jezuk zudevanchye riti pormannem dhakttye sanedrin sobhent uprant vhoddlye sanedrin sobhent tachi topxil tonkhek ubo kel'lo disun yena. Taka tancheach gamvchea niyomam pormannem xikxa labhli na. Pilatan tachi thoddixi tonkhi keli. Punn lokanchea bhian, sokddam mukar hat dhule. zudevank romachye ritin tonkhi korn mornnachi xikxa divonko nat‍l'li. Oxem kromenn jezuk tachea gamvchea niyomam pormannem nit dinastam romachye ritichea mornnachi xikxa dili.

- Ba | Je. Bi. Krasta 

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.