'Kanunu Mahiti ' (Kannada) Episode 7 :
Information on First Information Report (FIR) - Part 2 by Fr. Francis Assisi Almeida

ಕಾನೂನು ಮಾಹಿತಿ ಭಾಗ - 7 :
ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿ ಭಾಗ - 2

  • ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿ (FIR) (ದೂರು) ದಾಖಲಿಸುವ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನು?
  • ದೂರು ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳೇನು?
  • ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೂರು ದಾಖಲಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಇರುವ ಪರಿಹಾರಗಳೇನು?
  • ಯಾರೆಲ್ಲಾ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು?
  • ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು.

Tags:

Comments powered by CComment

Copyright © 2015 - www.catholictime.com.
All rights reserved.

About Us

Disclaimer

Contact

Powered by eCreators.