'Kanun Jivan' (Konkani) Episode 14
Agricultural Income - Exemptions under Income Tax Act by Fr. Francis Assisi Almeida

ಕಾನುನ್ ಮಾಹೆತ್ - ಭಾಗ್ 14
ಆದಾಯ್ ತಿರ್ವ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕ್ರಷೆಚೊ ಆದಾಯ್

  • ಆದಾಯ್ ತಿರ್ವ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಕೃಷೆಚೊ ಆದಾಯ್ ಖoಯ್ಚೊ?
  • ಕೃಷೆಚೊ ಆದಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ?
  • ಕ್ರಷೆಚ್ಯಾ ಆದಾಯ್ ಬರಿಂ ದಿಸ್ಚೊ ಪುಣ್ ಕೃಷೆಚೊ ಆದಾಯ್ ನ್ಹಯ್ ಅಸ್ಚೊ ಆದಾಯ್.

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.