ಆಜ್ಕಾಲ್ ವಿಶೇಸ್ ಕರ್ನ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ‘ರೈಸ್ ಬ್ಯಾಗ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹೊ ಸಬ್ದ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಹೊ ಸಬ್ದ್ ವಾಪರ್ಚೆ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಬೊವ್ ಸಂಕ್ಯಾತ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯೆ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಸತ್. ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್ಯಿ ಸ್ಪಷ್ಟ್: ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಡ್ತ್ ಭಾರತ್ ಭುಂಯ್ಚಿ ನ್ಹಯ್; ವಿದೇಶಿ ಮಿಶ್ಯೊನರಿಂನಿ ಭಾರತಾಕ್ ಯೆವ್ನ್ ಥಳೀಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮತಾಂತರ್ ಕರ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಡ್ತ್ ಭಾರತಾಂತ್ ರುತಾ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹೆ ಸಮಡ್ತೆಕ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಂನಿ ದುಡು, ವಸ್ತು ಆನಿ ವೊರ್ವೆಚೊ ಪಾತ್ರ್ಯಿ ಆಸ್ಲೊ. ಭುಕೆಲ್ಲೊ ದುಬ್ಳೊ ಲೋಕ್ ತಾಂದ್ಳಾಚ್ಯೆ ಆಶೆಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಜ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ‘ರೈಸ್ ಬ್ಯಾಗ್’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಘುಟ್. ಹೊ ಸಬ್ದ್ ಆಯ್ಕತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಜಾತಾ, ರಾಗ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಆಂಗ್ ಜಳ್ತಾ.

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂ ಥೊಮಾಸ್ ಭಾರತಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಚವ್ತ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಪರ್ಶಿಯಾಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಿರಿಯಾಥಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾರತಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಪಂದ್ರಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವ್ಯಾಪಾರಾಖಾತಿರ್ ಭಾರತಾಕ್ ಯೆವ್ನ್ ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾ ವರೇಗ್ ಭಾರತಾಚೆರ್ ರಾಜ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೆ ಯೆರೊಪಾಚ್ಯೆ ಫುಡ್ತುಗೇಜ್, ಡಚ್ಚ್, ಫ್ರೆಂಚ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಚ್ಚ್. ಸೊಳಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಂಸಂಗಿಂ ಗೊಂಯಾಕ್ ಮೇಟ್ ದವರ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಫುಡ್ತುಗೆಜ್ ಜೆಜ್ವಿತಾಂನಿ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಡ್ತ್ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ಲಿ. ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥಳೀಯ್ ಹಿಂದೂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಇನ್ಕ್ವಿಸಾಂವಾನಿಮ್ತಿಂ ಮಿಶ್ಯೊನರಿಂಥಾವ್ನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಮೆಳ್ಲ್ಲಿ ಇಜಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ದಾಕಲ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಥಳೀಯ್ ಹಿಂದೂ ರಿತಿ-ರಿವಾಜಿ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆರ್ ನಿಷೇಧ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಫಕತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ (ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್) ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಾಳುಂಕ್ ಮರ್ಣಾ ಶಿಕ್ಷೆಚ್ಯಾ ಭಿರಾಂತೆಖಾಲ್ ಆದೇಶ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪಾಳಿನಾತ್ಲ್ಲಿಂ ಇನ್ಕ್ವಿಸಾಂವಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲಿಂ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಹಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಟ್ಕಾ ಜೊಡುಂಕ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳೆಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಸುವಾತೆಂಕ್ ಪಳಾಫಳ್ ಘೆತ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಚರಿತ್ರಾ ಸಾಂಗ್ತಾ.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಡ್ತ್ ವೆಂಗ್ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಲೆ ಘಡ್ಯೆಥಾವ್ನ್ ಹೆರ್ ಸಮಡ್ತಿ, ವಿಶೇಸ್ ಕರ್ನ್ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ರಿತಿ-ರಿವಾಜಿಂವಿಶಿಂ ವಾಯ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಾಡವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವುಂಕ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ. ಸಯ್ತಾನಾಚಿ ಪುಜಾ ಕರ್ತಾ; ಫಾತೊರ್, ಸೊರೊಪ್, ಗಾಯ್ಚಿ ಪುಜಾ ಕರ್ತಾ; ತಾಂಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಗ್ರಂಥಾಂನಿ ಆಸಾ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಕಥಾ, ಇತ್ಯಾದಿ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತೆ ಅನ್ಭಾವಾಡ್ತಿ, ತಾಂಕಾಂ ಅತ್ಮೊ ನಾ, ತಶೆಂ ಸಾಲ್ವಾಸಾಂವ್ಯಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹಿ ವಾಡೊನ್ ತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಶಿಕವ್ಣೆಂತ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಪುಲ್ಪುತ್ರಾಕ್ಯಿ ಪಾವ್ಲಿ. ಮಣಿಯಾರ್ಯಾಂನಿ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಖೆಂಡುನ್, ತಾಣಿ ಕರ್ಚಿ ಬೊಂಬ್ಯಾ ಪುಜಾ, ಕೋಲ-ನೇಮ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂಗ್ತಿಂವಿಶಿಂ ಬೋವ್ ಕೀಳ್ ರಿತಿರ್ ಠೀಕಾ ಕರುಂಕ್ ಅರಂಭ್ ಜಾಲಿ. ಎಕಾ ದೆವಾಥಂಯ್ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಚಡಂವ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕೊಣ್ದಾರಾಂನಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಾವಿಶಿಂ ಕೀಳ್ ರಿತಿರ್ ಉಲವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಠೀಣ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ತವಳ್ ಆಮ್ಚೆ ಸೆಜಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಾಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ದುಕ್ಲೆಂ ಆನಿ ಅಕ್ಮಾನ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಆಂಗ್ ಜಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಜ್ ‘ರೈಸ್ ಬ್ಯಾಗ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಆಯ್ಕತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾ. ಬೊವ್ಶಾ ಆಮಿ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳೊನ್ ಆಸಾ ಜಾಯ್ಜೆ.

ಚರಿತ್ರಾ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತೆಂ ಖರೆಂ. ಫುಡ್ತುಗೆಜಾಂಚ್ಯಾ, ಬ್ರಿಟಿಷಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಕ್ ಆಮಿ ಲೇಕ್ ದೀವ್ನ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪುಣ್ ಆಜ್, ಎಕ್ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ಯಿ ಆಮ್ಚೆ ಸಬಾರ್ ಶಿಕೊಣ್ದಾರ್ ಆನಿ ಪ್ರಸಂಗ್ದಾರ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಹೆರ್ ಸಮಡ್ತಿಂವಿಶಿಂ ಠೀಕಾ ಕರ್ಚೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ ನ್ಹಯ್? ಹಾಂತುಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪ್ರಸಂಗ್ದಾರ್ ನಾಂತ್ ತರೀ, ಆಯ್ಕತೆಲೆ ಅಶೆಂ ಠೀಕಾ ಕರ್ಚೆ ಸರ್ವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾತ್ ನ್ಹಯ್? ಭಾರತಾಂತ್ ಹರೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಸಮಡ್ತ್ ಆನಿ ಧರ್ಮ್ ಪಾಳುಂಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಂಚಿ ಠೀಕಾ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣೆ ಲೈಸನ್ಸ್ ದಿಲಾಂ? ಆಮ್ಚಿ ಸಮಡ್ತ್ ಆಮ್ಕಾಂ, ತಾಂಚಿ ಸಮಡ್ತ್ ತಾಂಕಾಂ. ತಾಂಚಿ ಸಮಡ್ತ್ ಠೀಕಾ ಕರ್ನ್ ಸುಧಾರಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕೊಣೆ ಆಮ್ಕಾಂ ವಯ್ಸಿಲಾಂ?

ಆಮ್ಕಾಂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಾವಿಶಿಂ ಖರಿ ಸಮ್ಜಣಿ ನಾ ಆಸ್ಚಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ನೆಣಾರ್ಪಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚಿ ಠೀಕಾ ಕರುಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾ. ರಾಜ್ಕಾರಣಿಂನಿ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ಚೊ ‘ಹಿಂದುತ್ವ’ ಫಕತ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಾಚಿ ಖರಿ ವ್ಹಳಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್, ಫಾಮಾಧ್ ಲೇಖಕ್ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಹಾಚೊ ‘Why I am a Hindu’ ಗ್ರಂಥ್ ವಾಚಿಜೆಚ್ಚ್. ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಯ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಾಚೆಂ ಖರೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ `ಸರ್ವಾಂಥಂಯ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ’ (tolerance & acceptance). ‘ಕೊಣ್ ಹೆರ್ ಸಮಡ್ತಿಂಕ್ ದ್ವೇಷಿತಾ, ತೊ ಆಪ್ಲೆ ಸಮಡ್ತಿಚೊ ಮೋಗ್ ಕರಿನಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಖರೆಂ.

fr chetan lobo capuchin

- ಬಾ | ಚೇತನ್ ಲೋಬೊ, ಕಾಪುಚಿನ್


Romi Script Transliteration of the above article :

Amche sezari `sosnnik ani sorvank svikar korche!’ – Cheton, Kapuchin

Ajkal vixes korn somajik madhyomamni ‘rois beag’ mholl'llo sobd zaite pauttim aikunk mellta. Ho sobd kristamvank okman korunk vaportat. Ho sobd vaporche choddaut zaun bharotachea bovo sonkeat dhormachye pattlaudar mholl'llem-i sot. Hacho orthyi spoxtt: kristamv somoddt bharot bhumychi nhoi; videxi mixeonorimni bharotak yeun tholli-i lokak motantor korn kristamv somoddt bharotant ruta zal'li. He somoddtek pattlaudar zoddchea pretonamni duddu, vostu ani vorvecho patryi aslo. Bhukel'lo dubllo lok tandllachye axek kristamv zal'lo mholl'llem az kristamvank ‘rois beag’ mhonn apomvchea pattlo ghutt. Ho sobd aikotana amkam kristamvank okman zata, rag yeta ani ang zollta.

Poilea xekddeant sam thomas bharotak ayil'lo mholl'lli patyenni soddlear, choutea xekddeant porxiathaun ani uprant siriathaun kristamv bharotak ayil'le. Pondravea xekddea uprant veaparakhatir bharotak yeun visavea xekddea voreg bharotacher raz choloyil'le yeropachye fuddtugez, ddochch, french, brittix ani her kristamvchch. Sollavea xekddeant veaparimsongim gõyak mett dourl'lea fuddtugez jejvitamni gõyant kristamv somoddt vistaraili. Survilea vorsamni kristamv zal'lea tholli-i hindu ani her lokak inkvisamvanimtim mixeonorinthaun sosunk mell'lli iza choritrent dakol zalea. Tholli-i hindu riti-rivaji ani somskriticher nixedh ghaln kristamvamni fokot kristamv (paxchaty) somskriti pallunk mornna xikxechea bhirantekhal adex aslo. Pallinatl'lim inkvisamvak boli zalim ani sobar kristamv ani her hantlem suttka zoddunk konkonn koraullechea her suvatenk pollafoll ghetli mhonn choritra sangta.

Kristamv somoddt vengl'leank poile ghoddyethaun her somoddti, vixes korn hindu somskriti, riti-rivajimvixim vaitt obhiprai vaddoun tanchye thaun pois ravunk xikoyil'lem. Soitanachi puza korta; fator, sorop, gaichi puza korta; tanchea dhormachea gronthamni asa kalponik kotha, iteadi patyeunko kel'lem. Te onbhavaddti, tankam otmo na, toxem salvasamvyi na mhonn patyeunko kel'lem. Hi vaddon ti dharmik xikounnent misllon igorjechea pulputrakyi pauli. Monniareamni ugtean tankam khenddun, tanni korchi bombea puza, kolo-nemo ani her songtimvixim bovo kill ritir tthika korunk orombh zali. Eka devathoim bhavarth choddomvchekhatir kristamv xikonndaramni hindu dhormavixim kill ritir uloun tankam kotthinn okman kelo. Toull amche sezari zaunasl'lea tankam kitlem duklem ani okman zalo ani ang zoll'llem mhonn az ‘rois beag’ mholl'llo sobd aikotana amkam kollit zata. Bouxa ami xekddeanthaun tankam dil'lem az amkam pattim mellon asa zaije.

Choritra bodlunk zaina tem khorem. Fuddtugezanchea, brittixanchea ani amchea purvozanchea patkank ami lek diun farikponn diunko zaina. Punn az, ekvisavea xekddeantyi amche sobar xikonndar ani prosongdar ugtean her somoddtimvixim tthika korchem disun yeta nhoi? hantum kotholik prosongdar nant tori, aikotele oxem tthika korche sorv kristamv mhonn chint'tat nhoi? bharotant horekleak apnnachi somoddt ani dhorm' pallunk ani prosar korunk svatontr asa. Punn her dhormanchi tthika korunk amkam konne loisons dilam? amchi somoddt amkam, tanchi somoddt tankam. Tanchi somoddt tthika korn sudharonn korchem kam' konne amkam voisilam?

Amkam hindu dhormavixim khori somzonni na aschi ani amchem nennarponn amkam tea dhormachi tthika korunk laita. Rajkaronnimni prosar korcho ‘hindutvo’ fokot razoki-i faideak. Hindu dhormachi khori vhollok zai tor, famadh lekhok xoxi torur hacho ‘Why I am a Hindu’ gronth vachijechch. Surver thaun amchea vaitt obhiprayenk boli zal'lea hindu dhormachem khorem lokxonn `sorvanthoim sosnnikai ani sorvank svikar korchem’ (tolerance & acceptance). ‘konn her somoddtink dvexita, to aple somoddticho mog korina’ mholl'llem matr khorem.

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.