ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಲೋಕ್ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಆನಿ ರಾಯಾಂಕ್ ತೆಲಾಯ್ತಾಲೆ. ಪ್ರವಾದಿಂಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ತೆಲಾಯಿಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಲೊ. ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ತೆಲಾಯಿಲ್ಲೊ, ಹ್ಯಾ ತಿನೀ ಪಾತ್ರಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತೆ ರಿತಿರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊ. “ಸೊಮ್ಯಾಚೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಆಸಾ; ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೆಲಾ” ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ.

ಹರೆಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ನಾನಾಂತ್ ತೆಲಾನ್ ಮಾಖುನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೆಲಾ ಆನಿ ಜೆಜುಚೆಂ ತಿದೊಡೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲಾ. ಖೆರಿತ್ ರಿತಿರ್ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷೆಂತ್ ಎಕಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ತೆಲಾವ್ನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಯಾಜಕ್ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಹಾಚೊಚ್ಚ್ ತಿದೊಡೊ ಪಾತ್ರ್ ಆನಿ ಮಿಸಾಂವ್: ರಾಯ್, ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಪ್ರವಾದಿ ಜಾವ್ನ್ ಮುಂದರುಂಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ಆನಿ ಸಮಾಜಿಚ್ಯೆ ಸೆವೆಕ್ ದಿಲಾ. ಹಿ ಏಕ್ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಹಾಕಾ ಉತ್ತರ್ದಾಯಿತ್ವ್ (accountability) ಆಸಾ.

ರಾಯಾಕ್ ಎಕಾ ಫಲಾಣ್ಯಾ ಭುಂಯ್ ವಾಂಟ್ಯಾಚೆರ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಚೆರ್ ಆಡಳ್ತೆಂ ಚಲಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಭುಂಯ್ ಭಾಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ-ಫಾಲ್ಯಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಕಾ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ತೊ ದೆವಾಚೆಂ ರಾಜ್ಯಿ ಪರ್ಗಟ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೊ ಗೊವ್ಳಿ ಜಾವ್ನ್, ಹಿಂಡಾಕ್ ತಾಣೆ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ಆನಿ ಬರೆಪಣಾನ್ ಸಾಂಬಾಳಿಜೆ. ಹಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಸ್ರಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಾ ತಾಚ್ಯೆಥಾವ್ನ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ನಾ. ಯಾಜಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಹಿ ತಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಳ್ತಾ. ಹೆಂ ಏಕ್ ವೊಜೆಂ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ತಾಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ.

ಯಾಜಕ್, ಏಕ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ದೆವಾಕ್ ಭೆಟಯ್ತಾ. ತಾಂಚ್ಯೆಖಾತಿರ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ಣೆಚಿ ಬಲಿ ಆನಿ ಕಾಣಿಕೊ ಭೆಟಯ್ತಾ. ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂ ಮಧೆಂ ಯಾಜಕ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಖಾತಿರ್ ಬಲಿ ಭೆಟಯ್ತಾಲೊ. ಯಾಜಕ್ ಎಕೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್, ಮಿಸಾಂವ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ವಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಲೊಕಾಖಾತಿರ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ತಾ. ತಾಂಚೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಅಬ್ಸುಲುಸಾಂವ್ ದಿತಾ, ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಂದ್ವಾರಿಂ ದೆವಾಚಿ ಕುರ್ಪಾ ತಾಂಚೆರ್ ವೊತಶೆಂ ಮಧ್ಯಸ್ಥ್ಪಣ್ ಘೆತಾ. ಹೆಂ ತಾಚ್ಯೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಆನಿ ಸ್ವಂತ್ ಸಕ್ತೆನ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಕಾ ತೆಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯೆ ತರ್ಫೆನ್ ತೊ ಕರ್ತಾ. ಹಾಂತುಂ ಕಸಲಿಯ್ ಬಡಾಯ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ.

ಪ್ರವಾದಿ, ದೆವಾಚೊ ಏಕ್ ದೂತ್ ಜೊ ದೆವಾಪಾಡ್ತಿನ್ ಲೊಕಾಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾ. ತೊ ಲೊಕಾಕ್ ಕಾಳ್ಜಾ-ಪರಿವರ್ತನಾಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿತಾ ಆನಿ ವೆಳಾಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಘುರ್ತಾಂವಿಶಿಂ ಜಾಗ್ವಣ್ ದಿತಾ. ವಿಶೇಸ್ ಕರ್ನ್ ತೊ ದೆವಾಚ್ಯೆ ಖುಶೆವಿರೋಧ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ಅನ್ಯಾಯ್, ಅನೀತ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಧಮ್ಕಣಿ, ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚಿ ಮಿಜಾಸ್ಕಿ - ಹಾಂಚೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಖಂಡನ್ ಕರ್ತಾ. ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ಯಿ ತಾಣಿ ಭೊಗುಂಕ್ ಆಸಾ: ಎಲೀಯ ಪ್ರವಾದಿಕ್ ಜೆಝೆಬೆಲ್ ರಾಣಿಯೆನ್ ಇಜಾ ದಿಲಿ, ಸ್ನಾನಿಕ್ ಜುವಾಂವ್ಚೆಂ ಶಿಸ್ ಹೆರೊದಿನ್ ಕಾಪ್ಲೆಂ, ಬಿಸ್ಪ್ ಓಸ್ಕರ್ ರೊಮೇರೊಕ್ ಜಮಿನ್ದಾರಾಂನಿ ಮಿಸಾಮಧೆಂಚ್ ಗುಳೊ ಘಾಲ್ನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೊ.

ಎಕ್ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ಯಾಜಕ್, ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಅತ್ಮಿಕ್ ಸೆವಾ ಆನಿ ಆಡಳ್ತೆಂ ಚಲವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ತರೀ, ಪ್ರವಾದ್ಪಣಾಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆನಾ. ವೆಳಾಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಘುರ್ತಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆ ಆಜ್ ಪ್ರವಾದ್ಪಣ್ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ಫಟ್, ಅನ್ಯಾಯ್, ಅನೀತ್ ಖಂಡನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆನಿ ಸತ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ ಹರೆಕಾ ಶೆತಾಂತ್ ದುಬ್ಳೆ-ಧಾಕ್ಟೆ ಧಮ್ಕಣೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾವ್ನ್, ಅನ್ಯಾಯ್-ಅನೀತ್ ಖಳನಾಸ್ತಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಮನ್ಶ್ಯಾ-ಹಕ್ಕಾಂ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಸತ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಟಿಂಚೆಂ ರಾಜ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ತರೀ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರವಾದಿಂನಿ ತಾಳೊ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾ, ತೆ ಭಿಂಯಾನ್ ಲಿಪ್ಲ್ಯಾತ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರವಾದ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಚೆರ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ನಾ ವಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಸಂಗಿಂ ಒಪ್ಪಂದ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ?

ಸ್ವತಂತ್ರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ ಕಸಲೆಂ ಭ್ಯೆಂ? ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಅನೀತ್ ಆನಿ ಭೃಷ್ಟಾಚಾರಾವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್, ಸೆಮಿತರಿಕ್, ಹೊಲಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅನುದಾನಾಕ್ ಕಾತರ್ ಪಡತ್? ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚ್ಯೆ ಮಿಜಾಸ್ಕೆವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ದಾನ್, ಇಜ್ಮೊಲ್, ಡೊನೆಶನ್ ಉಣೆಂ ಜಾಯ್ತ್? ಸಂಸಾರಿ ಪೊಕೊಳ್ಪಣಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಆಪ್ಣಾಚಿ `ಪೊಪುಲಾರಿಟಿ’ ಉಣಿ ಜಾಯ್ತ್? ಹ್ಯಾ ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಕಾರಣಾಂನಿಮ್ತಿಂ ಆಜ್ ಆಮ್ಚೆ ಪ್ರವಾದಿ ಥಂಡ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಮೊನೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪರಿಗತ್ ಇತ್ಲಿ ಗಂಭೀರ್ ಆಸ್ತಾಂ ಜಾಗೆ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ, ಆನಿ ಕೆದಳಾ ಜಾಗೆ ಜಾತಿತ್?

ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ವ್ಹರ್ತೊ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ್ ಡ್ಯೂಟೆ ವೆಳಾರ್ ನಿದೊನ್ ಪಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಲಾಗಿಂ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ‘ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ: ಏಕ್ ಚ್ ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಬದ್ಲಿ ನಾತರ್ ತುಜೆಂ ನಡ್ತೆಂ’.

fr chetan lobo capuchin

- ಬಾ | ಚೇತನ್ ಲೋಬೊ, ಕಾಪುಚಿನ್


Romi Script Transliteration of the above article :

Amche provadi khoim lipleat? - Ba| Cheton, Kapuchin

Israyelant lok yazokank ani rayank telaitale. Provadink povitr otmeathaun telayil'le mhonn lok patyetalo. Jezu krist mhonnje, telayil'lo, hea tini patrank zokte ritir favo zal'lo. “someacho spirit mhojer asa; tanne mhaka obhixek kela” mhonn tannench sangl'lem asa.

Horeka kristamvak povitr snanant telan makhun povitr otmean obhixek kela ani jezuchem tidoddem misamv cholounko aukas dila. Kherit ritir yazoki dikxent eka tornatteak telaun xrextth yazok jezu krist hachochch tidoddo patr ani misamv: rai, yazok ani provadi zaun mundorunk povitr sobha ani somajichye sevek dila. Hi ek bovo vhodd zovabdari. Haka ut'tordayitv (accountability) asa.

Rayak eka folannea bhum-i vantteacher ani lokacher addolltem cholomvchi zovabdari asa. Tea bhum-i bhagantlea sorv lokachea borea-faleachi zovabdari taka asa. Hea mukantr to devachem rajyi porgott'ta. Tea lokacho goulli zaun, hinddak tanne zogasannen ani boreponnan samballije. Hi zovabdari nisraun gheunko va tachyethaun chukari marunk taka zaina. Yazok aple firgojent va somstheant hi tachi zovabdari pallta. Hem ek vojem nhoi, bogar tachem apounnem.

Yazok, ek modhyosth, aplea lokachim magnnim devak bhettoita. Tanchyekhatir dhinvasnnechi boli ani kanniko bhettoita. Israyelitam modhem yazok vorsak ek pauttim aplea ani lokachea patkankhatir boli bhettoitalo. Yazok eke firgojent, misamv tthanneant va somstheant lokakhatir misachem bolidan bhettoita. Tanchem kumsar aikun obsulusamv dita, sakramentandvarim devachi kurpa tancher votoxem modhyosthponn gheta. Hem tachye voiyoktik ani svont sokten nhoi, taka telayil'lea kristachye torfen to korta. Hantum kosoliy boddai ulounko taka aukas na.

Provadi, devacho ek dut zo devapaddtin lokalagim uloita. To lokak kallza-porivortonak apounnem dita ani vellakallachea ghurtamvixim zagvonn dita. Vixes korn to devachye khuxevirodh cholchem mhonnje, onyai, onit, dublleank dhomkonni, grestanchi mizaski - hanchem ugtean khonddon korta. Hacho porinnamyi tanni bhogunk asa: eliyo provadik jejhebel rannien iza dili, snanik zuvamvchem xis herodin kaplem, bisp oskor romerok zomindaramni misamodhench gullo ghaln logadd kaddlo.

Ekvisavea xekddeant amche yazok, yazok ani rai zaun otmik seva ani addolltem choloun asat tori, provadponnachem misamv cholomvchem disun yena. Vellakallachea ghurtam pormanne az provadponn cholomvchem mhonnje, fott, onyai, onit khonddon korchem ani sot ulomvchem. Amchea raxttrant horeka xetant dublle-dhaktte dhomkonnek ollog zaun, onyai-onit khollonastam zaun asa. Monxea-hokkam desvatt zaun asat. Sot nopomych zaun fottinchem raz cholon asa. Tori, amchea provadimni tallo hogddaila, te bhimyan lipleat, aplea provadponnachea misamvacher tankam patyenni na va aplea misamvasongim oppond korn ghetla?

Svotontr raxttrant kosolem bhyem? sorkarachi onit ani bhrixttacharavixim uloilear igorjek, semitorik, holak mellonk aschea onudanak kator poddot? grestanchye mizaskevixim uloilear, igorjek yemvchem dan, ijmol, ddonexon unnem zait? somsari pokollponnavixeant uloilear, apnnachi `popularitti’ unni zait? hea ani osolea sobar karonnamnimtim az amche provadi thondd poddleat ani mone zaleat. Porigot itli gombhir astam zage zainatle, ani kedolla zage zatit?

Oleksanddor vhorto chokrourtin ddyutte vellar nidon poddl'lea sojeralagim tachem namv vicharlem. ‘oleksanddor’ mhonn tanne zap dili. Chokrourti mhonnalo: ‘ekchch tujem namv bodli nator tujem noddtem’.

- Ba| Cheton, Kapuchin

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.