'Kanun Jivan' (Konkani) Episode 9 : Conversion of Land by Fr. Francis Assisi Almeida.

ಕಾನುನ್ -ಜೀವನ್

ಕಾನುನ್ ಮಾಹೆತ್ ಭಾಗ್ -9

ಜಾಗ್ಯಾಚೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್

* ಜಾಗ್ಯಾಚೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ?
* ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಕರ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಕಿತೆಂ?
* ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಶೆಂ ಘಾಲ್ಚೆ?
* ಹೆರ್ ವಿಷಯ್

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.