ಜೆರುಜಲೆಮ್ ಥಾವ್ನ್ ಎಮ್ಮಾವ್ಸಾಕ್ ದೋಗ್ ಶಿಸ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ವೆತಾಲೆ. ಜೆಜುಯೀ ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಚಲ್ತಾಲೊ. ತಾಂಕಾಂ ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ. ತಾಂಚೆ ದೊಳೆ ಬಾಂದ್ಲಲೆಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲೆ (ಲೂಕ್ 24:16). ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾಂ “ತುಮಿ ಚಲ್ತಾಂ ಚಲ್ತಾಂ ಕಸಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಿಶಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ ತರ್ಕ್ ಕರಿತ್ ಆಸಾತ್?’’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ತೆ ಥಂಯ್ಚ್ ರಾವ್ಲೆ; ತಾಂಚಿಂ ತೊಂಡಾ ಬಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ. ನಿರಾಶಾ ಆನಿ ಭೈಂ ಮುಕಮಳಾರ್ ಪಾಚಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ! ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಕ್ಲೆಯೊಫಾಸ್ ನಾಂವಾಂಚೊ, ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಜೆರುಜಲೆಮಾಕ್ ಆಯ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾತ್ರಿಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ತುಂ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪರ್ಕಿ ಕಿತೆಂ? (ಲೂಕ್ 24: 16-18)

ಕಸಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ? ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಜೆಜುನ್

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಂಸಾರಾರ್ ಕಿತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಘಡ್ಲಾಂ? ಚೀನಾ, ಯುರೋಪ್, ಆಮೇರಿಕಾಂತ್, ಆತಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್, ರುಕಾಚೆ ಖೊಲೆ ಸುಕುನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕೊರೊನಾ ವರ್ವಿಂ ಲೋಕ್ ಮೆಲೊ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಏಕ್‍ಚ್ ವೆಳಾರ್ ಇಗರ್ಜ್ಯೊ, ಮಸ್ಜಿದ್ಯೊ, ಗುರುದ್ವಾರ್, ತೆಂಪ್ಲಾಂ ಧಾಂಪ್ಲಿ. ಸ್ತುತಿ ಗಿತಾಂ ಬಂದ್ ಪಡ್ಲಿಂ, ರಯ್ಲಾಪಾಟೆ ನಿಶ್ಯಬ್ದ್ ಜಾಲೆ. ಅಂತ್ರಾಳಾರ್ ವಿಮಾನಾಂ ಉಬ್ಚಿಂ ರಾವ್ಲಿಂ. ಉದ್ಯಮ್ ಸಂಸಾರ್ ಗಳ್ಳೊ. ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಂಕ್ ಥಾಲಿಂ ಪಡ್ಲಿಂ. ಖಿಣಾಂನಿ ಮಿಲಿಯಾಂತರ್ ಲೋಕ್ ಕಾಮ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂ ಘರ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಸದಾಂಯಿ ತೊಂಡ್ ದಾಂಪಿನಾಸ್ತಾನಾ ಉಲೊಂವ್ಚೆ ತೆ ತೊಂಡ್ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ಬಸ್ಲೆ. ಉಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ಠಿಕಾ ಕರ್ತಾಲೆ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಪಡ್ಲೆ. ಅಪುಣ್‍ಂಚ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಆಭಿವೃದ್ಧೆಚೊ ರಚ್ನಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಘಾಜಯ್ತಲ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚಿ ಆರ್ತಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಲಿ. ಅಪುಣ್‍ಂಚ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಧನಿ, ಸಡ್ವೊಣ್ದಾರ್, ಜನ್ಮ್‍ದಾತಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ವ್ಹಡ್ವಿಕ್ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ರಾವುನ್ ಗೆಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಲೆಂ? ಪೊಕೊಳ್ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರುನ್, ತುಜೆಂ ಭವಿಶ್ಶ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾನಯ್ತಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಚಾನಾಲಾಂ ರಾವ್ಲಿಂ. ಸಭಾರ್ ಲಾಕಾಂನಿ ಲೋಕ್ ವಾಂಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಿಕ್ ಮಾಗುನ್ ಖಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದೇಶಾಂತಾರ್ ಗೆಲೊ. ತರೀ ಆಜೂನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಪಯ್ಸ್ ವಚುಂಕ್ ನಾಂ.

ಸಂಸಾರಿ ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಜೆಜುಕ್ ವಿವರಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ; ‘ತುಮಿ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಸಮ್ಜಣಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ (ಲೂಕ್ 24: 25-27) ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆಕ್ ಸವಾಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸುರ್ವೆಥಾವ್ನ್ ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ತಾಂಕಾ ವಿವರುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲಾ ತೆಂ ದೆವಾಚಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ಘಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ತಾಂಕಾಂ ಸಮ್ಜಯ್ಲೆಂ

ಶಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಕ್ ಜೆಜುನ್ ದಿಲ್ಲೆ ದೋನ್ ಪರಿಹಾರ್ ಆಜೂನ್‍ಯೀ ಪ್ರಸ್ತುತ್......

ಪಯ್ಲೆಂ: ಆಮ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಭೊಂವಾರಿ ಘಡುನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ವಯ್ರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜೆಜುನ್ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂ, ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಧ್ವಾರಿಂ ಆಮಿ ನಿಯಾಳ್ ಕರುನ್ ದೆವಾಚಿ ಹಾಜ್ರಿ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಾನುನ್ ಘೆವ್ಯಾಂ.

ದುಸ್ರೆಂ: ಜೆಜುನ್ ಜೆವ್ಣಾರ್ ಉಂಡೊ ಮೊಡ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ದಿಲೊ. ತೆದ್ವಾಂ ತಾಂಚೆ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಜಾಲೆ ಆನಿ ತಾಚಿ ವಳಕ್ ತಾಣಿಂ ಧರ್ಲಿ (ಲೂಕ್ 24:32) “ತೊ ದೆವಾ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಂ ಮುಕಾರ್ ಉತ್ರಾನ್ ಆನಿ ಕರ್ನೆನ್ ಏಕ್ ಬಲಿಷ್ಟ್ ಪ್ರವಾದಿ” ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಣಿಂ ವಳ್ಕುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಜೆಜುಚಿ ಹಾಜ್ರಿ ವಳ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಂಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲೆಂ, ತಾಂಚಿ ನಿರಾಶಾ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲಿ. ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಜಿವಿಂ ಜಾಲಿಂ. ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ “ತೆಚ್ ಘಡಿಯೆ ಉಠೊನ್ ತೆ ಜೆರುಜಲೆಮಾಕ್ ಪಾಟಿ ಗೆಲೆಂ” (ಲೂಕ್ 24:33).

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆ ಭೊಂವಾರಿಂ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಡು ಘಡಿತಾಂಚೊ ದಾಳೊ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆನಿ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಹಾಜ್ರೆ ಸಮರ್ ದವರ್ಯಾಂ. ಆತಾಂ ಇಗರ್ಜೊ ಉಗ್ತ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕೊರೊನಾ ವೈರಾಣು ಸವೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಭೆಟಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಯಾಂ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ್, ಸಾಂಡ್‍ಲ್ಲೊ ಭರ್ವಸೊ ಶಿಸಾಂಪರಿಂ ಜೆಜು ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಜೊಡ್ಯಾಂ.

-ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ. ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ

 


Romi Script Transliteration of the above article :

Hea disamni kitem ghoddlem? kosoleo songti? - Ma| Ba| Je. Bi. Krasta

Jeruzolem' thaun em'mausak dog xis poinn korn vetale. Jezuyi tanche sangata choltalo. Tankam tachi vollok mell'lli na. Tanche dolle bandloleporim zal'le (luk 24:16). Jezun tankam “tumi choltam choltam kosolea songtim vixim uloun tork korit asat?’’ mhonn vicharlem. Toull te thoinch raule; tanchim tondda bavo‍l'lim. Niraxa ani bhoim mukomollar pachar‍l'lem! tanche poiki eklo kleyofas namvancho, zap diun mhonnalo, “jeruzolemak ai‍l'lea yatrikam poiki tum ekloch porki kitem? (luk 24: 16-18)

Kosoleo songti? vicharlem jezun

Pattlea disamni somsarar kitem sokkodd ghoddlam? china, yurop, amerikant, atam sogllea somsarar, rukache khole sukun podd‍l'leporim korona vorvim lok melo. Somsarant poyil'le pauttim ek‍ch vellar igorjeo, mosjideo, gurudvar, templam dhampli. Stuti gitam bond poddlim, roilapatte nixyobd zale. Ontrallar vimanam ubchim raulim. Udyom' somsar goll'llo. Bohuraxttri-i kompenichea baglank thalim poddlim. Khinnamni miliantor lok kam' nastanam ghor paulo. Sodamyi tondd dampinastana ulomvche te tondd bond korn bosle. Utt‍l'lea bos‍l'leak, tthika kortale bhieun poddle. Opunn‍nch sogllea abhivrid'dhecho rochnar mhonn ghazoitolea raxttranchi artik sthiti dhornnik xeuttali. Opunn‍nch sorvancho dhoni, soddvonndar, zonm'‍datar mhonn chintun vhoddvik ulomvchem sokkodd ravun gelem. Oxem kiteak zalem? pokoll bhoktiponn prochar korun, tujem bhovixx sangtam mhonn bhanoitoleanchim chanalam raulim. Sobhar lakamni lok vanchlear bhik magun khatam mhonn dexantar gelo. Tori azun amchem bhyem pois vochunk nam.

Somsari jeruzolemant hea disamni ghodd‍l'leo gozali soglleo jezuk vivoril'lea vellar to mhonnalo; ‘tumi kainch somzonni nat‍l'le (luk 24: 25-27) ani tanchea somzonnek soval ghaln survethaun devachem utor tanka vivorun sanglem kitem ghoddla tem devacha zannvayen ghoddla mhonn tanne tankam somzoilem

Xisanchea somosseank jezun dil'le don porihar azun‍yi prostut......

Poilem : Amchem jivit ani amche bhomvari ghoddun yemvcheo sorv songti devachea utram voir bandun haddleat mhonn jezun xikoilem. Hea disamni somsar‍bhor ghodd‍l'leo sorv songtim, devachea utrandhvarim ami niall korun devachi hajri amche modhem asa mholl'lle poilem manun gheveam.

Dusrem: Jezun jeunnar unddo moddlo ani tankam dilo. Tedvam tanche dolle ugte zale ani tachi vollok tannim dhorli (luk 24:32) “to deva ani monxam mukar utran ani kornen ek bolixtt provadi” mhonn tamnnim vollkun ghetlem. Jezuchi hajri vollkal'lench tanchem bhyem pois gelem, tanchi niraxa nopomych zali. Hogddayil'lim sopnnam portean jivim zalim. Hacho porinnam' zaun “tech ghoddie utthon te jeruzolemak patti gelem” (luk 24:33).

Pattlea thoddea mhoineanthaun amche bhomvarim ani sogllea somsarant zaun aschea koddu ghodditancho dallo devachea utram mukar ani eukoristantlea jezuchea hajre somor douream. Atam igorzo ugteo zaleat, muklea disamni korona voirannu sovem amchea jivitacho sakrifis bhettounko ami toyar zamveam. Jinnyent hogddayil'lem dhoir, sandd‍l'lo bhorvoso xisamporim jezu thaun pattim zoddeam.

- Ma| Ba| Je. Bi. Krasta 


Articles by Rev Fr J B Crasta

Comments powered by CComment

Latest Articles

Latest Articles

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.