Print

Catholic Time News Network

Mangaluru, May 14 : First Holy Communion was celebrated at Rosario Cathedral here on May 12, 2019. Parish Priest Fr J B Crasta was the main celebrant of the mass whereas assistant priest Fr Flavian Lobo concelebrated.


ಸಾತ್ ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್

ಮೇಯಾಚ್ಯಾ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಸಾತ್ ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾoನಿ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೆಜುಕ್ ಸೆವ್ಲೆಂ. ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಣಿಂ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ ಅನಿ ಪ್ರವಚನ್ ದೀವ್ನ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಸಮ್ಜಯ್ಲೊ. ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾo ಖಾತಿರ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ರಿತಿನ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಮಿಸಾಂ ನಂತರ್ ಕೊಂತ್ ಆನಿ ಬೆಂತಿಣಿಚೆರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾoನಿಂಚ್ ಲಿತುರ್ಜಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಫಿ ಫಳಾರ್ ಯಾಜಕಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ.


About Rosario Cathedral, Mangaluru