Catholic Time News Network

Mangaluru, April 14 : Palm Sunday was celebrated  at Rosario Cathedral on  April 14, 2019. Vicar General Msgr Maxim Noronha was the main celebrant of the mass wheras Shrine Rector Fr J B Crasta and other priests concelebrated.


ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಆಚರಣ್

2019 ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 14 ತಾರಿಕೆರ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಮೊನ್ಸಿಂಜೊರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಬಾಪಾಂನಿ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಮಿಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ರುಜಾರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಸರ್ವ್ ಜಮೊ ಜಾವ್ನ್ ತಾಳಿಯೊ ಬೆಂಜಾರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಂತಾರಾಂ ಗಾಯಿತ್ತ್ ಸರ್ವ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಚಮ್ಕಾಲೆಂ. ಮಿಸಾರ್ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಸಹಾಯಕ್, ದೋಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್, ಮಾ|ಬಾ| ಅನಿಲ್ ಐವನ್ ಹಾಣಿ ಸಹಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಆರ್.ವೈ.ಎಮ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ಖುರ್ಸಾಚಿ ವಾಟ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲಿ.


About Rosario Cathedral, Mangaluru

Add comment


Security code
Refresh

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.