Catholic Time News Network

Mangaluru, Feb 26 : Catechism Dy 2019 celebrated at Rosario Cathedral on February 25, 2019.


ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

2019 ಫೆಬ್ರೆರ್ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೊ ದೀಸ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೊ. ಮಾ|ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಣಿಂ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಮಾ|ಬಾ| ಫ್ಲೇವಿಯನ್ ಲೋಬೊ, ಮಾ|ಬಾ| ರೊಕ್ಕಿ ಸೊಜ್ ಹಾಣಿಂ ಸಹ ಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಮಾ|ಬಾ| ಅರುಣ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿಂ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಚೆರ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಲೊ. ಭುಗ್ರ್ಯಾಂನಿ ದೇವ್ ಸ್ತುತೆಂತ್ ಆನಿ ಗಾಯಾನಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ.

ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲ್ಲೊ. ಭುರ್ಗಿಂ ತಶೆಂಚ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ವೆದಿಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ. ವಿಗಾರ್, ಸಹಾಯಕ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೆದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ವಿವಿಧ್ ಸ್ಪಧ್ರ್ಯಾಂನಿ ವಿಜೇತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ದೊತೊರ್ನೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಪರಿಕ್ಷೆಂತ್ ಉತ್ತಮ್ ಅಂಕ್ ಜೊಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಆಪೆÇ್ಲ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುಫಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ. ದೊನ್ಪಾರಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ಲೆಂ.


About Rosario Cathedral, Mangaluru

Comments powered by CComment

Latest News

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.