Catholic Time News Network

Mangaluru, Feb 13 : Feast of Our Lady of Lourdes and World Day of the Sick was observed at Rosario Cathedral on February 11, 2019.


ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಲೂರ್ದ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿ ಜಾಗತಿಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚೊ ದೀಸ್

2019 ಫೆಬ್ರೆರ್ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಸೊಮಾರಾ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಲೂರ್ದ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿ ಜಾಗತಿಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೊ. ಸಾಂಜೆರ್ 5.30 ವ್ಹರಾರ್ ಮಿಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಗ್ರೊಟ್ಟ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ತೇರ್ಸ್, ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಚೆರ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ಆನಿ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ತೆಲಾನ್ ಮಾಖ್ಲೆಂ. ಲೂಡ್ರ್ಸ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ತೇರ್ಸ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೊ. ಮಾ|ಬಾ| ಫ್ಲೇವಿಯನ್ ಹಾಣಿಂ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಥಂಡ್ ಪೀವನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ.


About Rosario Cathedral, Mangaluru

Comments powered by CComment

Latest News

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.