Catholic Time News Network

Kasargod, March 28 : ICYM Kasargod Deanery in collaboration with ICYM Kayyar Unit held Youth Retreat for the youth of the deanery in order to experience and attain spiritual divinity. The retreat was held on Sunday, 24th March 2019 from 9:30 am to 4:00 pm at Christ King Church, Kayyar led by Rev. Fr Darick Paul Dsouza (O.F.M. Cap.) along with Rev. Fr Jawahar Jerry Cutinho (O.F.M. Cap.)

The youth retreat has been organized on behalf of Lenten Season and as the year 2019 has been commemorated as the Year of Youth in the diocese.


ಕಾಸರ್‍ಗೋಡ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಂತ್ ಯುವಜಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಯುವ ರೆತಿರ್

March 28 : ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೋಲಿಕ್ ಯುವಸಂಚಾಲನ್ ಕಯ್ಯಾರ್ ಘಟಕ್ ಆನಿಂ ಕಾಸರ್‍ಗೋಡ್ ವಾರಾಡೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಏಕಾ ದಿಸಾಚಿ ಯುವ ರೆತಿರ್ ಕಯ್ಯಾರ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ರಾಯಾಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಹಿ ರೆತಿರ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಇಜಯ್ ಸಾಂತ್ ಅನ್ನಾ ಕಪುಚಿನ್ ಪ್ರಾಯರಿಚೆ ಯಾಜಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಡೆರಿಕ್ ಡಿಸೋಜ ಆನಿಂ ಬಾಪ್ ಜವಾಹರ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ ಹಾಣಿಂ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.

ಕಯ್ಯಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ವಿಗಾರ್‍ಬಾಪ್ ತಶೆಂಚ್ ಐಸಿವೈಎಂ ವಾರಾಡೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ಬಾಪ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಬಾಪ್ ಡೆರಿಕ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿಂ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ವಿಶಿಂ, ಕುಟ್ಮಾಂತ್-ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಆನಿಂ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಯುವಜಣಾಂಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಯುವ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಯೇಂವ್ಚಾ ಸಮಸ್ಯಾಂಚೆರ್ ಕಶೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಹೆಂ ವಿಶಿಂ ಆತ್ಮೀಕ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ದಿಲಿ. ಅಕ್ರೇಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಮಿಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಂವ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಿಶೇಷ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ, ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆ ಆರಾಧನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮಿಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ರೆತಿರೆಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂನಿಂ ಕುಮ್ಸಾರಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಯುವಜಣಾನಿಂ ಸ್ತುತಿ ಗಿತಾಂ ಗಾವ್ನ್ ಶಿಸ್ತೆನ್ ಆನಿಂ ಉರ್ಭೆನ್ ರೆತಿರೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ವಿಶೇಸ್ ರಿತಿಚೊ ದೈವಿಕ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜೊಡ್ಲೊ. ಆಟ್ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ 160 ಯುವಜಣಾನಿಂ ಹಾಂತುನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ.


News from Kasargod Deanery (Southern / St Thomas Deanery)

About Indian Catholic Youth Movement (ICYM) 

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.