Catholic Time News Network

Moodbidri,  Feb 26 : ICYM unit of Our Lady of Perpetual Succour Church, Gantalkatte organised seminar on 'Voviyo ani Verse' on 24 February 2019.


2019 ಫೆಬ್ರರ್ 24, ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ 3:00 ವರಾಂ ಥಾವ್ನ್ 5:30 ವೊರಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಂ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾ ಖಾಲ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಆನಿ ವೇರ್ಸಾಚಿ ತರ್ಭೆತಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅನಿಲ್ ಡಿ’ಕೂನ್ಹಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಜೇಸುದಾಸ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ವೆದಿಚೆರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಶದೆಚೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಸಂತೋಷ್ ಮಿನೇಜಸ್, ಕಾರ್ಯಾದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಮಿನೇಜಸ್, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ವೆಲೆಂಟಿನಾ ಮಿರಾಂದಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ರೆಚೆಲ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ವೆಲೆಂಟಿನಾ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಲಾರ್ಸನ್ ಕೊರೆಯಾ ಆನಿ ಸುನಿತಾ ಮಿನೇಜಸಾನ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ.


About Our Lady of Perpetual Succour Church, Gantalkatte

About Indian Catholic Youth Movement (ICYM)

Add comment


Security code
Refresh

Latest News

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.