Catholic Time News Network

Mangaluru, March 3 : 'Budtugol' (flood) drama was staged at Mandd Sobhann's 207th Monthly Theatre here at Kalangann, Shakthinagar on March 3, 2019.

The drama was presented by Kalakul Theatre Repertory. Renowned comedian Jerry Rasquinha inaugurated the monthly theatre by ringing the broze bell. Arunraj Rodrigues has written and directed this drama which is co-directed by Vikas Kalakul. The music is provided by Gurumurthy V S.


ಕಲಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬುಡ್ತುಗೋಲ್ ನಾಟಕ

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ತಿಂಗಳ ವೇದಿಕೆ ಸರಣಿಯ 207 ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಲಾಕುಲ್ ನಾಟಕ ರೆಪರ್ಟರಿಯಿಂದ ಬುಡ್ತುಗೋಲ್ (ಜಲಪ್ರಳಯ) ನಾಟಕ 03.03.2019 ರಂದು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು.

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಜೆರಿ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ ಕಂಚಿನ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಿಂಗಳ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಈ ನಾಟಕದ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶನ ವಿಕಾಸ್ ಕಲಾಕುಲ್ ಹಾಗೂ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ವಿ.ಎಸ್., ನೀನಾಸಂ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

'Budtugol' drama staged at Mandd Sobhan's 207th Monthly Theatre here at Kalangann on March 3, 2019.


About Mandd Sobhann

Comments powered by CComment

Latest News

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.